Apgabaltiesa atzīst, ka Rigvir ražotājs nav veicis negodīgu komercpraksi un speciālistu informēšana par Rigvir lietošanu citām diagnozēm ir pieļaujama
31.10.2018


Administratīvā apgabaltiesa ir atzinusi pretvēža zāļu Rigvir ražotāja Latima pieteikumu par Veselības inspekcijas 2016. gada 1. decembra lēmuma atcelšanu par pamatotu, tādējādi atzīts, ka Latima nav veikusi negodīgu komercpraksi, ievietojot informāciju par zālēm Rigvir vietnēs virotherapy.eu un cancervirotherapy.eu. No sprieduma izriet, ka Veselības inspekcija un pirmās instances tiesa kļūdījusies, vērtējot jautājumu par zāļu reklāmu un tās ietekmi uz patērētāju lēmumu par zāļu iegādi. Vienlaikus apgabaltiesa norādījusi, ka veselības aprūpes speciālistiem noteiktās situācijās drīkst sniegt informāciju par medikamentu "off-label" (ārpus apstiprinātās indikācijas) lietošanas praksi.

“Apgabaltiesa secina, ka lietā nav konstatējams Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 4.panta otrās daļas pārkāpums, jo reklāmas izvietošanas noteikumu pārkāpums nevarēja būtiski mainīt patērētāja saimniecisko rīcību, liekot tam pieņemt lēmumu veikt darījumu, kādu tas citādi nebūtu pieņēmis,” teikts spriedumā. Apgabaltiesa pamato, ka lēmumu par zāļu iegādi un lietošanu pieņem ārsts, jo pirmās instances tiesa nav vērtējusi to, kādā veidā recepšu zāļu reklāma var ietekmēt patērētāja iespējas pieņemt lēmumu par zāļu iegādi. Līdz ar to pirmās instances tiesas spriedums ir atzīts par kļūdainu.

“Apgabaltiesas vērtējumā speciālistiem sniegtajā informācijā ir pieļaujams atsaukties uz „off-label” praksi, jo speciālisti spēj novērtēt to, kāda nozīme ir tam, ka zāles nav reģistrētas konkrētas slimības ārstēšanai. Speciālistiem šādā situācijā ir zināms, ka nepieciešams iegūt vēl arī papildus informāciju, kas norāda uz to, vai šādai „off-label” praksei ir sekmīgi rezultāti,” skaidrots tiesas spriedumā.

Vienlaikus apgabaltiesa norādījusi, ka Eiropas Medicīnas Aģentūrā ir definēts jēdziens „off-label” prakse, kas tiek definēta kā situācijas, kad medikamenti apzināti tiek lietoti medicīniskā nolūkā veidā, kas neatbilst apstiprinātajai produkta informācijai. “Šāda prakse nav aizliegta un ir pietiekami izplatīta. Eiropas Savienības parlaments ir pieņēmis rezolūciju, aicinot Eiropas Medicīnas Aģentūru sniegt priekšlikumus „off-label” prakses vadlīniju izstrādē. Līdz ar to var secināt, ka Eiropas Savienība arī oficiālā līmenī ir atzinusi „off-label” prakses plašo izplatību,” teikts sprieduma tekstā.

Rigvir grupas uzņēmumu izpilddirektore Kristīne Jučkoviča pauž gandarījumu par apgabaltiesas spriedumu un uzsver, ka uzņēmums pagaidām neizskata iespēju piedzīt zaudējumus no valsts saistībā ar Veselības inspekcijas prettiesiskā lēmuma radītajām sekām. “Mums jāstrādā tālāk. Apzināmies, ka valsts ir mūsu sabiedrotā gan ikdienas darbos, gan turpmāko mērķu sasniegšanai,” norāda Jučkoviča.

Latima bija iesniegusi apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2017. gada 29. decembra spriedumu, saskaņā ar kuru uzņēmumam bija jāsamaksā piemērotā soda nauda 4290 euro apmērā. Veselības inspekcijas lēmums atcelts ar tā pieņemšanas dienu 2016. gada 1. decembrī. Tiesa arī spriedusi, ka valstij jāatmaksā Rigvir ražotājam Latima valsts nodeva.

Sīkāka informācija: Rigvir Grupas uzņēmumu izpilddirektore Kristīne Jučkoviča t. +371 67229522

Adrese
Jumeirah Lake Towers
Swiss Tower, office 204
P.O. Box 309073, Dubai, UAE

Tālrunis
+ 371 67 229 599


© 2019 International Virotherapy Center Limited. All Rights Reserved
SIA State of Well ir juridiski atbildīgs par mājas lapas saturu, saskaņā ar noslēgto Sadarbības un licences līgumu Nr. IVC-SW-02.01.2019. no 2019.gada 2. janvāra.